Election Commission of Maldives


01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

01 އޮކްޓޯބަރ 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/298: ނަންބަރު

އިޢުލާން

01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ލދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

 1

 މަރްޔަމް  ސާމިރާ

 އެންދެރިމާގެ / ލ. ދަނބިދޫ

އެމް.އެން.ޕީ

 103

25.50%

 2

 މަރްޔަމް  ރަޝީދާ

 އުއްމުލްޤުރާ / ލ. ދަނބިދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

 121

29.95%

 3

 ޢާއިޝަތު  ވިސާމާ

 ހީނާމާގެ / ލ. ދަނބިދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 49

12.13%

 4

 ޢާއިޝަތު  ޒިޔާދާ

 މާވިނަ / ލ. ދަނބިދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

 131

32.43%

                                                          ޞައްޙަ ވޯޓު 

 404

 

                                                           ބާޠިލް ވޯޓު

 4

 

                                                           ޖުމްލަ ވޯޓު

 408

 

                                       ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 759

 

                                                    ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 408

 

                                                  ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 

 53.75%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ލދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 4

 ޢާއިޝަތު  ޒިޔާދާ

 މާވިނަ / ލ. ދަނބިދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2022