Election Commission of Maldives


01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

01 އޮކްޓޯބަރ 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/295: ނަންބަރު

އިޢުލާން

01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ށމާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން​

 

 ކ. ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 ލިބުނު ވޯޓު

 އިންސައްތަ

 1

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު

 ރޭލައިޓް / ށ. މާއުނގޫދޫ

 ޕީ.ޕީ.އެމް

 281

 44.82%

 2

 ފާޠިމަތު  ޝިމާނާ

 އޮޓާގޯ / ށ. މާއުނގޫދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 346

 55.18%

                                                           ޞައްޙަ ވޯޓު 

 627

 

                                                           ބާޠިލް ވޯޓު 

 18

 

                                                           ޖުމްލަ ވޯޓު 

 645

 

                                       ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު 

 827

 

                                                    ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު 

 645

 

                                                  ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 

77.99%

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ށމާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން​

 

 ކ. ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 2

 ފާޠިމަތު  ޝިމާނާ

 އޮޓާގޯ / ށ. މާއުނގޫދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

01 އޮކްޓޫބަރު 2022