Election Commission of Maldives


01 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރ.ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

01 އޮކްޓޯބަރ 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2022/296

އިޢުލާން

01 އޮކްޓޫބަރު 2022ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރ.ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

 1

 ޞާބިރާ  މުޙައްމަދު

 ބްލާސަމްގެ / ރ. ރަސްމާދޫ

 ޕީ.ޕީ.އެމް

 234

56.93%

 2

 މަރްޔަމް ލިޔޫސާ (ލިޔުޝާ)

 މާއޮޅު / ރ. ރަސްމާދޫ

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 177

43.07%

ޞައްޙަ ވޯޓު 

 411

 

ބާޠިލް ވޯޓު 

  17

 

ޖުމްލަ ވޯޓު 

  428

 

                  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު 

 660

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު 

 428

 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ  

  64.85%

 

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރ.ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 ނަންބަރު

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

 1

 ޞާބިރާ  މުޙައްމަދު

 ބްލާސަމްގެ / ރރަސްމާދޫ

 ޕީ.ޕީ.އެމް

 

         މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2022