Election Commission of Maldives


ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނާއި ރ. ރަސްމާދޫ، ތ. ގުރައިދޫ އަދި ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2022/292 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނާއި ރ. ރަސްމާދޫ، ތ. ގުރައިދޫ އަދި ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ

2022 އޮކްޓޫބަރު 01 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނާއި ރ. ރަސްމާދޫ، ތ. ގުރައިދޫ އަދި ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާތަން ބަދަލު ކުރެވިފައިވާތީ، މި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާތަން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

  #     

   ކޯޑު       

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

1

 

     1

T0.1

 ބައި-އިލެކްޝަން، 

 އަތޮޅު-މާލެ-1

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ.މާއުނގޫދޫ،  ރ.ރަސްމާދޫ، ތ.ގުރައިދޫ އަދި ލ.ދަނބިދޫ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ސެޕްޓެންބަރު 2022