Election Commission of Maldives


ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ރ.ރަސްމާދޫ، ތ.ގުރައިދޫ، އަދި ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

03 ސެޕްޓެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-CA/38/2022/263: ނަންބަރު 

އިޢުލާން

ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ރ.ރަސްމާދޫ، ތ.ގުރައިދޫ، އަދި ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2022 އޮކްޓޫބަރު 01 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ރ.ރަސްމާދޫ، ތ.ގުރައިދޫ، އަދި ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

   

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު ވޯޓުފޮށީގެ ނަން ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު ކޯޑު

މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް    

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ށ. މާއުނގޫދޫ ރައްޔިތުންނެވެ. ށ. މާއުނގޫދޫ-1 C12.1 66

1

ރަސްމާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރ. ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންނެވެ. ރ. ރަސްމާދޫ-1

E9.1

104

2

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތ.ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ. ތ. ގުރައިދޫ-1 N5.1 292

3

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތ.ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ. ތ. ގުރައިދޫ-2 N5.2 293

4

ދަނބިދޫ ސްކޫލް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލ. ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނެވެ. ލ. ދަނބިދޫ-1 O2.1 305 5

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ.މާއުނގޫދޫ، ރ.ރަސްމާދޫ، ތ.ގުރައިދޫ އަދި ލ.ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1
T0.1 1

6

 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

03 ސެޕްޓެންބަރު 2022