Election Commission of Maldives


2022 އޮގަސްޓު 13 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިެލްޝަން ރަސްމީ ނަތީޖާ

15 އޮގަސްޓް 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/248 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

2022  އޮގަސްޓު 13 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ: ތގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން​

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ޙައްވާ  ޢަބްދުލްހާދީ

ރަނަރުވާލި / ތ. ގާދިއްފުށި

ޕީ.ޕީ.އެމް

201

48.43%

2

ޒުލައިޚާ  އަޙްމަދު

ސިޕްރާ / ތ. ގާދިއްފުށި

އެމް.ޑީ.ޕީ

210

50.60%

3

ފާޠިމަތު  މަލްދާ

ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 2899 / މާލެ

އެމް.އާރު.އެމް

4

0.96%

ޞައްޙަ ވޯޓު

415

 

ބާޠިލް ވޯޓު

2

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

417

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

503

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

417

 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

82.90%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ތގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން​

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

ޒުލައިޚާ  އަޙްމަދު

ސިޕްރާ / ތ. ގާދިއްފުށި

އެމް.ޑީ.ޕީ

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

15 އޮގަސްޓް 2022