Election Commission of Maldives


2022 އޮގަސްޓު 13 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

15 އޮގަސްޓް 2022, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2022/247 :ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

2022  އޮގަސްޓު 13 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ: މދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން​

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ޢަބްދުﷲ  ޢާރިފް

އާނިރު / މ. ދިއްގަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ

375

53.96%

2

ޢަބްދުލްޙަންނާން  އަޙްމަދު

ގ. އަސްމަހި / މާލެ

ޕީ.ޕީ.އެމް

320

46.04%

ޞައްޙަ ވޯޓު

695

 

ބާޠިލް ވޯޓު

17

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

712

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1034

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

712

 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

68.86%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: މދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން​

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

ޢަބްދުﷲ  ޢާރިފް

އާނިރު / މ. ދިއްގަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

 

15 އޮގަސްޓް 2022