Election Commission of Maldives


23 ޖުލައި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތެރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

25 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2022/228 : ނަންބަރު

އިޢުލާން

23 ޖުލައި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތެރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ތވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ޚަދީޖާ  މުޙައްމަދު

މުސްކާން / ތ. ވަންދޫ

އެމް.އެން.ޕީ

114

57.29%

2

ޝިރުމީނާ  ޢަލީ

ފަހާގެ / ތ. ވަންދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

85

42.71%

ޞައްޙަ ވޯޓު

199

 

ބާޠިލް ވޯޓު

4

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

203

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

298

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

203

 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

68.12%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ތވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

ޚަދީޖާ  މުޙައްމަދު

މުސްކާން / ތ. ވަންދޫ

އެމް.އެން.ޕީ

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25 ޖުލައި 2022