Election Commission of Maldives


23 ޖުލައި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

25 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން
 

 (IUL)38-CA/38/2022/227 : ނަންބަރު

އިޢުލާން

23 ޖުލައި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

އާމިނަތު  ޝާހިދާ

ގިއުޅިލާށިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

426

42.90%

2

ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު

މައިދާން / ސ. ހިތަދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

567

57.10%

ޞައްޙަ ވޯޓު

993

 

ބާޠިލް ވޯޓު

16

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

1009

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

12099

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

1009

 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

8.34%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިތަދޫ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

ފާޠިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު

މައިދާން / ސ. ހިތަދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25 ޖުލައި 2022