Election Commission of Maldives


މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން- ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

17 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2022/223 : ނަންބަރު

އިޢުލާން

މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން- ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2022 އޮގަސްޓު 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

#

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

1

270

K7.1

މ. ދިއްގަރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މ. ދިއްގަރު ރައްޔިތުންނެވެ.

ދިއްގަރު ސްކޫލް

2

297

N9.1

ތ. ގާދިއްފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތ. ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގާދިއްފުށީ ޕްރީސްކޫލް

3

1

T0.1

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. ދިއްގަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 ޖުލައި 2022