Election Commission of Maldives


ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން - ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

07 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/216 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

2022 އޮގަސްޓު 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/10 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

N9

ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

ލޯގޯ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު1

ޙައްވާ ޢަބްދުލްހާދީ، ރަނަރުވާލި، ތ.ގާދިއްފުށި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް؛    

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ހުރަފަ، ކ.މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު، ސިޕްރާ، ތ.ގާދިއްފުށި،  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ؛

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރޯޒް، ތ.ގާދިއްފުށި

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3

ފާޠިމަތު މަލްދާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 2899، މާލެ،  މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް؛

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ.މަރާދަ އާގެ، ކ.މާލެ

 
07 ޖުލައި 2022