Election Commission of Maldives


ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ގުޅޭ

05 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/183 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

 

ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ގުޅޭ:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުންގެ ޕޫލްއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ޝަރުޠު:

 • ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސް މަޤާމެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން. އަދި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.
 • އިޢުލާނުކުރެވޭ އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 • ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންމައެއް، ބައްޕައެއް، ދަރިއެއް، އަންބެއް، ފިރިއެއް، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުވުން.
 • އޮފިޝަލެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރުން.
 • މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ޤާބިލް މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 1. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ
 2.  އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
 3.  ނެގިފަހުން 03 މަސް ނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 01 ގަނޑު ފޮޓޯ
 4. ވަނަވަރު

އުޖޫރަ:

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔަކަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ

-/1800ރ (އަށާރަސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމައެކަނި ވޯޓުލާދުވަހު.

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔަކަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ

-/1600ރ (ސޯޅަސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމައެކަނި ވޯޓުލާދުވަހު.

އޮފިޝަލުންގެގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެނޫންފަރާތްތަކަށް

-/1500ރ (ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމައެކަނި ވޯޓުލާދުވަހު.

އޮފިޝަލަކަށްވުމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:         

އޮފިޝަލަކަށްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންމިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ލިންކު: https://forms.gle/b7RjapLzeQheAuPq7މެދުވެރިކޮށް  2022 ޖުލައި 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިންފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • އުޖޫރައިގެ އިތުރުން ވޯޓުލާދުވަހު ކެއުމާއި ސައިގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
 • މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން މިމަސައްކަތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 • މި ޕޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ މާލެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ރަށެއްގައެވެ.
 • މި ޕޫލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީބުން މިއަހަރު ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ފުރުސަތު ދެމުން ގެންދާނެއެވެ.
 • ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ޕޫލްގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް އެ އިންތިޚާބެއްގެ އޮބްޒާވަރ، މޮނިޓަރ، އަދި ކެންޑިޑޭޓްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

 

 

 

05 ޖުލައި 2022