Election Commission of Maldives


2022 ޖުލައި 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

04 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/208 :ނަންބަރު

އިއުލާން

                  2022 ޖުލައި 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ފާޠިމަތު  ނަދާ

ސްނޯ / ކ.ތުލުސްދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

225

36.00%

2

ސަލީމާ  ޢަބްދުއްލަޠީފް

އުދަރެސްވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ

އެމް.އާރު.އެމް

54

8.64%

3

މަރްޔަމް  ނަހްޒާ

ވަޙީދުގެ / ކ. ތުލުސްދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

46

7.36%

4

ޢާއިޝަތު  ރަޝާދު

ވީނަސް / ކ. ތުލުސްދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

300

48.00%

ޞައްޙަ ވޯޓު

625

 

ބާތިލް ވޯޓު

6

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

631

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1078

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

631

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

58.53%

 

 

                  ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

4

ޢާއިޝަތު  ރަޝާދު

ވީނަސް / ކ. ތުލުސްދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

           

                  މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

04 ޖުލައި 2022