Election Commission of Maldives


2022 ޖުލައި 02 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

04 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-CA/38/2022/207 :ނަންބަރު

އިއުލާން

                  2022 ޖުލައި 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

އާމިނަތު  މަޖްދާ

ފެރޯސް / އއ. ތޮއްޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

315

56.05%

2

އާމިނަތު  ޢަރީފާ

ހަލަވެލިމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

247

43.95%

ޞައްޙަ ވޯޓު

562

 

ބާތިލް ވޯޓު

14

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

576

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1395

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

576

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

41.29%

 

 

                  ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

އާމިނަތު މަޖްދާ

ފެރޯސް / އއ. ތޮއްޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

           

                  މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

04 ޖުލައި 2022