Election Commission of Maldives


2022 ޖުލައި 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

04 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CA/38/2022/205 :ނަންބަރު

އިއުލާން

                  2022 ޖުލައި 2  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ޒަޢީމާ  އާދަމް

ނާޒް / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.އެން.ޕީ

334

25.32%

2

ޢާއިޝަތު  ވަޙީދާ

ފެމޯރާ / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

288

21.83%

3

ޢާއިޝަތު  ރަޝީދާ

ސޭބޫގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

223

16.91%

4

މަރްޔަމް  ނަބާހާ

ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

200

15.16%

5

މަރްޔަމް  އުއްމިއްޔާ

ކަނޑުތިލަ / ށ. ކޮމަންޑޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

274

20.77% 

ޞައްޙަ ވޯޓު

1319

 

ނުދޭ ވޯޓު

109

 

ބާތިލް ވޯޓު

26

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

1454

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1414

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

727

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

51.41%

 

 

                  ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތްތައް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

ޒަޢީމާ  އާދަމް

ނާޒް / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.އެން.ޕީ

2

ޢާއިޝަތު  ވަޙީދާ

ފެމޯރާ / ށ. ކޮމަންޑޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

           

                  މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

04 ޖުލައި 2022