Election Commission of Maldives


2022 ޖުލައި 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

04 ޖުލައި 2022, 12:00 އިއުލާން
 

(IUL)38-CA/38/2022/203 :ނަންބަރު

އިއުލާން

                  މި 2022 ޖުލައި 2 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: ށ.ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

މަރްޔަމް  ޢަބްދުﷲ  (މަރްޔަމް ކޮއި) 

ފުރުންމާގެ / ށ. ޅައިމަގު

ޕީ.ޕީ.އެމް

88

36.67%

2

މަރްޔަމް ޒުހުރާ

ވައިޓްގާލް / ށ.ޅައިމަގު

އެމް.ޑީ.ޕީ

152

63.33%

ޞައްޙަ ވޯޓު

240

 

ބާތިލް ވޯޓު

18

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

258

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

593

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

258

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

43.51%

 

 

                  ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ. ނަންބަރު

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

2

މަރްޔަމް ޒުހުރާ

ވައިޓްގާލް / ށ.ޅައިމަގު

އެމް.ޑީ.ޕީ

           

                  މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

04 ޖުލައި 2022