Election Commission of Maldives


އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ އަދި ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

21 ޖޫން 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(IUL)38-CA/38/2022/188

އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ އަދި ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2022 ޖުލައި 23 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ އަދި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

#

ހިތަދޫސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި، ނަސީމީ ހިގުންގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، ރަތްފުސް ގޯޅިން އުތުރަށް، ޑޭޒީމަގުންހުޅަގަށް ގޮސް ޑޭޒީމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެ އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނެވެ.

ހިތަދޫމޫލެކެޑެ-1

S1.1

366

1

ހިތަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި، ނަސީމީ ހިގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެންހުޅަނގަށް، ރަތްފުސް ގޯޅިން އުތުރަށް، ޑޭޒީމަގުން ހުޅަގަށް ގޮސް ޑޭޒީމަގު ނިމޭހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި، ފިޔާތޮށިހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ޒަމާނީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، އޯކިޑް މަގުންހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ-2

S1.2

367

2

ހިތަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި، ފިޔާތޮށި ހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް،ޒަމާނީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، އޯކިޑް މަގުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށްނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއިޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ޒަމާނީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ސަންސެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށް، ހަނދުވަރީ ހިނގުމުންހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ ކޮރޮވައު-1

S2.1

368

3

ހިތަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި ޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ޒަމާނީހިނގުމުން އުތުރަށް، ސަންސެޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށް،ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދި ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ކެނެރީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް،ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށް،ޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ ކޮރޮވައު-2

S2.2

369

4

ނޫރާނީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި ކެނެރީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ފިޔާތޮށިމަގުން އުތުރަށް،ރަށްދެބައިމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުންހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި ޝަބްނަމްހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ހުސައިނީމަގުން އުތުރަށް،ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށް، ޗާނދަނީހިނގުމުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ ބޭރުމަތި-1

S3.1

370

5

ނޫރާނީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ޝަބްނަމްހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް،ހުސައިނީމަގުން އުތުރަށް، ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އުތުރަށް،ޗާނދަނީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި ސަންލައިޓްހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް،ނަރުގިސްމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ ބޭރުމަތި-2

S3.2

371

6

ނޫރާނީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި ސަންލައިޓްހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް،ނަރުގިސްމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދިޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ފަރީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިންހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ މެދެވައު-1

S4.1

372

7

ނޫރާނީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި ފަރީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދިލިލީމަގާއި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން އުތުރަށް،ހިޔާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން ހުޅަނގަށް،އާބާދީމަގުން އުތުރަށް، ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށްހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ މެދެވައު-2

S4.2

373

8

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް

ލިލީމަގާއި ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން އުތުރަށް، ހިޔާގޯޅިން ހުޅަނގަށް،ހަވީރީމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން ހުޅަނގަށް، އާބާދީމަގުން އުތުރަށް،ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދިޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި އަލިވާމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިންހުޅަނގަށް، ހަވީރީމަގުން އުތުރަށް، މަދިރިކޮލުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީހިނގުމުންއުތުރަށް، ކާމިނީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން  އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ-1

S5.1

374

9

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި އަލިވާމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީމަގުން އުތުރަށް،މަދިރިކޮލުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީހިނގުމުން އުތުރަށް، ކާމިނީހިނގުމުންހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން  ދެކުނަށް،އަދި އަލިވާމަގާއި ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިންހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޕޮމްޕިޔާމަގުންއުތުރަށް، ފޮނިތޮށިމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ-2

S5.2

375

10

އައްޑޫ ހައިސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިވާމަގާއިޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް،ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޕޮމްޕިޔާމަގުން އުތުރަށް،ފޮނިތޮށިމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް، އަދިޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި އަމީނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިންހުޅަނގަށް، ރަސްގެދަރިމަގުން ދެކުނަށް، ހަތްމިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް،އައިމަލިމަގުން ދެކުނަށް، އަލިނަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީހިނގުމުން ދެކުނަށް،ކަށިނަރި ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ވަލިމާމިސްކިތްމަގުންހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިތަދޫ މާމެންދޫ-1

S6.1

376

11

އައްޑޫ ހައިސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަމްސުއްދީންބޮޑުފަޑިޔާރުތަކުރުފާނުމަގާއި އަމީނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، ރަސްގެދަރިމަގުން ދެކުނަށް،ހަތްމިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، އައިމަލިމަގުން ދެކުނަށް، އަލިނަރުމަގުންހުޅަނގަށް، ހަވީރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ކަށިނަރި ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ވަލިމާމިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިމޭ ހިސާބުންދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ. 

ހިތަދޫ މާމެންދޫ-2

S6.2

377

12

ވަންދޫސްކޫލް

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ ވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާއެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ.ވަންދޫ-1

N7.1

295

13

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ރަސްގެދަރު ދާއިރާ އާއިމާމެންދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޥޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

14

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މޫލެކެޑެދާއިރާ އާއިބޭރުމަތި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޥޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-2

T0.2

2

15

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކޮރޮވައުދާއިރާއާއިމެދެވައު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޥޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-3

T0.3

3

16

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޥޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-4

T0.4

4

17

      ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

21 ޖޫން 2022