Election Commission of Maldives


ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަންޑޫ، ކ. ތުލުސްދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން- ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

04 ޖޫން 2022, 04:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2022/168:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަންޑޫ، ކ. ތުލުސްދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން- ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން 

       2022 ޖުލައި 02 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

#

ޅައިމަގުސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ށ.ޅައިމަގު ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ޅައިމަގު-1

C10.1

63

1

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ.ކޮމަންޑޫ-1

C11.1

64

2

ކޮމަންޑޫ ޕްރީ ސްކޫލް   

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ށ.ކޮމަންޑޫ-2

C11.2

65

3

ކ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުލުސްދޫ ރަންދާމަގުގެ އުތުރަށްހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނެވެ.

ކ.ތުލުސްދޫ-1

H4.1

150

4

ކ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުލުސްދޫ ރަންދާމަގުގެ ދެކުނަށްހުރިގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ-2

H4.2

151

5

ތޮއްޑޫސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތޮއްޑޫ ސޯސަންމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް ލިލީގޯޅިއާއި ހަމައަށް،ލިލީގޯޅިން ހުޅަނގަށް އައިސް ނޫވިލާމަގާއި ހަމައަށް، ނޫވިލާމަގުން ހުޅަނގަށްއައިސް އޯކިޑުމަގާ ހަމައަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް އައިސް ކާރނޭޝަންމަގާއިހަމައަށް، ކާރނޭޝަންމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް ޣާޒީމަގާއި ހަމައަށް، ޣާޒީމަގުންއުތުރަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އއ.ތޮއްޑޫ-1

U1.1

234

6

ތޮއްޑޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތޮއްޑޫ ސޯސަންމަގުންހުޅަނގަށް އައިސް ލިލީގޯޅިއާއި ހަމައަށް، ލިލީގޯޅިން ހުޅަނގަށް އައިސްނޫވިލާމަގާއި ހަމައަށް، ނޫވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް އޯކިޑުމަގާ ހަމައަށް،އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް އައިސް ކާރނޭޝަންމަގާއި ހަމައަށް، ކާރނޭޝަންމަގުން ހުޅަނގަށްއައިސް ޣާޒީމަގާއި ހަމައަށް، ޣާޒީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އއ. ތޮއްޑޫ-2

U1.2

235

7

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ.ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

8

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ.ޅައިމަގު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-2

T0.2

2

9

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

 

04 ޖޫން 2022