Election Commission of Maldives


ޓެލެރިކް ޔޫއައި ޢެޕްލިކޭޝަން، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މެއިންޓެނެންސް އަދި ސަޕޯޓާއެކު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

29 މެއި 2022, 12:00 އިއުލާން

 

 (IUL)38-AD/38/2022/148 :  ނަންބަރު 

 

އިޢުލާނު

ޓެލެރިކް ޔޫއައި ޢެޕްލިކޭޝަން، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މެއިންޓެނެންސް އަދި ސަޕޯޓާއެކު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާނާއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ޓެލެރިކް ޔޫއައި އެޕްލިކޭޝަން، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މެއިންޓެނެންސް އަދި ސަޕޯޓާއެކު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2022 ޖޫން 12 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ، އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 2022 ޖޫން 09 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ކުރިން، [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި އިޢުލާނު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

29 މޭ 2022