Election Commission of Maldives


2022 މޭ 14 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

16 މެއި 2022, 12:00 އިއުލާން
     

 

(IUL)38-CA/38/2022/141: ނަންބަރު 

އިޢުލާން

2022 މޭ 14 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ :މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ 

ކ.ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު ލިބުނު ވޯޓު އިންސައްތަ
1  ފާޠިމަތު ނާޡިމާ   ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 8728  ޕީ.ޕީ.އެމް 359 50.07%
2  އާމިނަތު ޝީޒާ  ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 4632  އެމް.އެން.ޕީ 358 49.93%
  ޞައްޙަ ވޯޓު 717  
ބާތިލް ވޯޓު 12
ޖުމްލަ ވޯޓު 729
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު 2900
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު 729
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 25.14%

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ 

ކ.ނަންބަރު  ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު
1  ފާޠިމަތު ނާޡިމާ   ނަންބަރު ރސ 8728   ޕީ.ޕީ.އެމް

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 މޭ 2022

އިޢުލާން

2022 މޭ 14 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ދާއިރާ :މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ 

ކ.ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު ލިބުނު ވޯޓު އިންސައްތަ
1  ފާޠިމަތު ނާޡިމާ   ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 8728  ޕީ.ޕީ.އެމް 359 50.07%
2  އާމިނަތު ޝީޒާ  ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 4632  އެމް.އެން.ޕީ 358 49.93%
  ޞައްޙަ ވޯޓު 717  
ބާތިލް ވޯޓު 12
ޖުމްލަ ވޯޓު 729
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު 2900
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު 729
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 25.14%

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ދާއިރާ: މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ 

ކ.ނަންބަރު  ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު
1  ފާޠިމަތު ނާޡިމާ   ނަންބަރު ރސ 8728   ޕީ.ޕީ.އެމް

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 މޭ 2022