Election Commission of Maldives


ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ބަދަލުވުން

27 އޭޕްރީލް 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2022/128

އިޢުލާން

ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ބަދަލުވުން

 

       2022 މޭ 14 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

# ކޯޑު ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ނަން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން
1 230 T18.1 ވިލިމާލެ-1 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާއި، މާލެހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މާލެހިނގުމުން އުތުރަށް، ވެށިމަގުންހުޅަނގަށް، ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ދެކުނަށް، އަހިވަށްގޯޅިން އިރަށް،ފިނިވައިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގުން އިރަށް ގޮސް ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާ މާލެހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީންސްކޫލް

2 231 T18.2 ވިލިމާލެ-2 މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ ފިނިވައިހިނގުމާއި އަހިވަށްގޯޅިއާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ފެށިގެން އަހިވަށްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް،ޖުމްހޫރީމަގުން ހުޅަނގަށް، ވެށިމަގުން ދެކުނަށް، ވެށިމަގުން އިރަށް،ރަށްވެހި ހިނގުމުން އުތުރަށް، ވާރުހިނގުމުން އިރަށް، ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް، ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގުން އިރަށް، ފިނިވައިހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ފިނިވައިހިނގުމާއި އަހިވަށްގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ. ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީންސްކޫލް
3 232 T18.3 ވިލިމާލެ-3

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ ކަޅުތުއްކަލާމަގާއި ވާރުހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިންވާރުހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރަށްވެހިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ވެށިހިނގުމުން އިރަށް،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް، ހިރުނދުމާގޯޅިން ހުޅަންގަށް، ނިކަގޯޅިން އުތުރަށް،ބުރެވިމާގޯޅިން އިރަށް، ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކަޅުތުއްކަލާމަގާއި ވާރުހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީންސްކޫލް
4 233 T18.4 ވިލިމާލެ-4

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ މާލެހިނގުމާއި ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ފެށިގެން ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގުން ހުޅަނގަށް،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ދެކުނަށް، ބުރެވިމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިކަގޯޅިން ދެކުނަށް،ހިރުނދުމާގޯޅިން އިރަށް، ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ދެކުނަށް، ވެށިމަގުން އިރަށް،ރައިވެރިބޭމަގުން އުތުރަށް، ޝަމްސުއްދީންމަގުން އިރަށް، މާލެހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް މާލެހިނގުމާއި ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީންސްކޫލް

5 600 T18.5 ވިލިމާލެ-5

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރުނަންބަރު ރސ 13183 އިން ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14070 އާއި ހަމައަށްހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީންސްކޫލް

6 601 T18.6 ވިލިމާލެ-6

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރުނަންބަރު ރސ 14071 އިން ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 15401 އާއި ހަމައަށްހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީންސްކޫލް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ރަމަޟާން 1443

27 އޭޕްރިލް 2022