Election Commission of Maldives


2022 އެޕްރީލު 16 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

18 އޭޕްރީލް 2022, 12:00 އިއުލާން
 
 

(IUL)38-CA/38/2022/124 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

           2022 އެޕްރީލު 16 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ:ހދނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

ފާޠިމަތު  ޒާހިޔާ

މެސްކޮޓް / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

16

2.66%

2

ޚަދީޖާ  އިބްރާހީމް

ސަވޭރާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

158

26.25%

3

ޢާއިޝަތު  ނިއުޝާނާ

މަޑުފެހިގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

106

17.61%

4

އާމިނަތު  ސުވައިދާ

ޖީޒާވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

155

25.75%

5

ފާޠިމަތު  ޒީނާ

އުޖާލާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

111

18.44%

6

ޙައްވާ  ޒާހިދާ

އަތިރިމަތީގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

56

9.30%

ޞައްޙަ ވޯޓު

602

 

 

ނުދޭ ވޯޓު

77

ބާތިލް ވޯޓު

35

ޖުމްލަ ވޯޓު

714

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1020

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

357

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

35.00%

        ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތްތައް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާހދނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

 

ކ.ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

2

ޚަދިޖާ އިބްރާހީމް

ސަވޭރާ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

4

އާމިނަތު  ސުވައިދާ

ޖީޒާވިލާ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2022