Election Commission of Maldives


ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ

04 އޭޕްރީލް 2022, 12:00 އިއުލާން
(IUL)38-AD/38/2022/107:ނަންބަރު

އިޢުލާނު

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2022/71 (07 މާރިޗު 2022) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އައިޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އައިޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.  

#

         ތަކެތި

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 އައިޓަމް ކޯޑު

1

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް (i7)

1

ITM001

2

 ޔޫ.ޕީ.އެސް

3

ITM003

3

 ނެޓްވޯކް ސްވިޗް

1

ITM005

 
                                 3 ރަމަޟާން 1443
                                 4  އެޕްރީލް  2022