Election Commission of Maldives


26 މާރިޗު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

28 މާޗް 2022, 12:00 އިއުލާން

 
(IUL)38-DA/38/2022/95:ނަންބަރު
 
އިޢުލާން
26 މާރިޗު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ދާއިރާ: ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން
ކ. ނަންބަރ
      ނަން
     އެޑްރެސް
  ހައިސިއްޔަތު
ލިބުނު ވޯޓު
  އިންސައްތަ
1
ޢަލީ  ނަސީމު
ރީޙުއްޞަބާ / ޅ. ކުރެންދޫ
އެމް.ޑީ.ޕީ
564
%47.88
2
އިސްމާޢީލް  މަދީހް
ނައިފަރުގެ / ޅ. ކުރެންދޫ
ޕީ.ޕީ.އެމް
614
%52.12
ޞައްޙަ ވޯޓު
1178
 
ބާތިލް ވޯޓު
20
 
ޖުމްލަ ވޯޓު
1198
 
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު
1541
 
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު
1198
 
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ
77.74%
 
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ދާއިރާ: ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން
ކ. ނަންބަރ
ނަން
އެޑްރެސް
ހައިސިއްޔަތު
2
އިސްމާޢީލް  މަދީހް
ނައިފަރުގެ / ޅ. ކުރެންދޫ
ޕީ.ޕީ.އެމް
މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
 
25 ޝައުބާން 1443
28  މާރިޗު  2022