Election Commission of Maldives


26 މާރިޗު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

28 މާޗް 2022, 12:00 އިއުލާން
 

 

ނަންބަރު:(IUL)38-DA/38/2022/96 

އިޢުލާން

26 މާރިޗު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

  ކ. ނަންބަރ

                  ނަން

                  އެޑްރެސް

      ހައިސިއްޔަތު

     ލިބުނު ވޯޓު

      އިންސައްތަ

1

މުނީރާ  އިބްރާހީމް

ޗާންދަނީގެ / ފ. ނިލަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

229

24.49%

2

ޚަދީޖާ  ޢަލީ

ކެނެރީގޭއާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

އެމް.އެން.ޕީ

223

23.85%

3

ޠާހިރާ  އިސްމާޢީލް

އުނިމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

85

9.09%

4

ރަނިއްޔާ  ނަޞީރު

ބުލްބުލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

247

26.42%

5

އާމިނަތު  ޢަލީ

ހިކިހުވަނދުމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

151

16.15%

ޞައްޙަ ވޯޓު

935

 

ބާތިލް ވޯޓު

11

 

ޖުމްލަ ވޯޓު

946

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

1497

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

946

 

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

63.19%

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

4

ރަނިއްޔާ  ނަޞީރު

ބުލްބުލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

25 ޝައުބާން  1443

28    މާރިޗު   2022