Election Commission of Maldives


26 މާރިޗު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

28 މާޗް 2022, 12:00 އިއުލާން
ނަންބަރު:(IUL)38-DA/38/2022/97
 
އިޢުލާން
 
26 މާރިޗު 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ދާއިރާ: ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން
ކ. ނަންބަރ
      ނަން
     އެޑްރެސް
   ހައިސިއްޔަތު
ލިބުނު ވޯޓު
  އިންސައްތަ
1
އާމިނަތު  ފަޒްނާ
މޯނިންގްލޯރީ / ދ. މީދޫ
އެމް.ޑީ.ޕީ
120 
15.89%
2
ޝުޢުލާ  ވަޙީދު
ޑޭޒީގެ / ދ. މީދޫ
އެމް.އެން.ޕީ
208
27.55%
3
ހުދުނާ  ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
ރޯޝަންވިލާ / ދ. މީދޫ
އެމް.ޑީ.އޭ
353
46.75%
4
ޢާއިޝަތު  ސަމާ
ވެވް / ދ. މީދޫ
އަމިއްލަގޮތުން
74
9.80%
ޞައްޙަ ވޯޓު
755
 
ބާތިލް ވޯޓު
13
 
ޖުމްލަ ވޯޓު
768
 
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު
1005
 
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު
768
 
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ
76.42%
 
 
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ. 
ދާއިރާ: ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން
ކ. ނަންބަރ
ނަން
އެޑްރެސް
ހައިސިއްޔަތު
3
ހުދުނާ  ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
ރޯޝަންވިލާ / ދ. މީދޫ
އެމް.ޑީ.އޭ
 
މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ
 
25 ޝައުބާން  1443
28   މާރިޗު  2022