Election Commission of Maldives


އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

10 މާޗް 2022, 12:00 އިއުލާން
 

 (IUL)38-AD/38/2022/74:ނަންބަރު

 

އިޢުލާނު
އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

  މި ކޮމިޝަނުގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑިވިޜަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)38-AD/38/2022/48 (09 ފެބުރުވަރީ 2022) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.  

  

10 މާރިޗު 2022