Election Commission of Maldives


3CX އެނުއަލް މެއިންޓަނެންސް ލައިސަންސް އަދި ލޯކަލް ސަޕޯޓް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިނިއުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

06 މާޗް 2022, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-AD/38/2022/68  : ނަންބަރު

އިޢުލާނު

3CX އެނުއަލް މެއިންޓަނެންސް ލައިސަންސް އަދި ލޯކަލް ސަޕޯޓް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ރިނިއުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާނާއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 3CX އެނުއަލް މެއިންޓަނެންސް ލައިސަންސް އަދި ލޯކަލް ސަޕޯޓް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ރިނިއުކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2022 މާރިޗު 16 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ، އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 2022 މާރިޗު 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ކުރިން، [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. މި އިޢުލާނު
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

06 މާރިޗު 2022