Election Commission of Maldives


ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

26 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

            ނަންބަރު: IUL)38-DA/38/2022/60)

އިޢުލާން
ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

2022 މާރިޗު 26 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ބައި-އިލެކްޝަންގައި ދ.މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ލޯގޯ

ދ.މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

M1

އާމިނަތު ފަޒްނާ،  މޯނިންގްލޯރީ، ދ.މީދޫ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަނބުގަސްދޮށުގެ، ދ.މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޝުޢުލާ ވަޙީދު،  ޑޭޒީގެ، ދ.މީދޫ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑޭޒީގެ، ދ.މީދޫ،

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ހުދުނާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު،  ރޯޝަންވިލާ، ދ.މީދޫ، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައެންސް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.އަރޫދާގެ، ކ.މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން

ޢާއިޝަތު ސަމާ، ވެވް، ދ.މީދޫ،  އަމިއްލަގޮތުން

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވެވް، ދ.މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

 
 25  ރަޖަބު  1443
26 ފެބުރުވަރީ 2022