Election Commission of Maldives


ފ.ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

26 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

            ނަންބަރު: IUL)38-DA/38/2022/59)

އިޢުލާން
ފ.ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

2022 މާރިޗު 26 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ބައި-އިލެކްޝަންގައި ފ.ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ލޯގޯ

ފ.ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

L5

އަމިއްލަގޮތުން

މުނީރާ އިބްރާހީމް، ޗާންދަނީގެ، ފ.ނިލަންދޫ،  އަމިއްލަގޮތުން 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޗާންދަނީގެ، ފ.ނިލަންދޫ 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޚަދީޖާ ޢަލީ،  ކެނެރީގޭއާގެ، ފ.ނިލަންދޫ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކެނެރީގޭއާގެ، ފ.ނިލަންދޫ 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަމިއްލަގޮތުން

ޠާހިރާ އިސްމާޢީލް، އުނިމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ،  އަމިއްލަގޮތުން 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަސީމީގެ، ފ.ނިލަންދޫ 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ރަނިއްޔާ ނަޞީރު، ބުލްބުލާގެ، ފ.ނިލަންދޫ،  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ހުރަފަ، ކ.މާލެ 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

އަމިއްލަގޮތުން

އާމިނަތު ޢަލީ، ހިކިހުވަނދުމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ،  އަމިއްލަގޮތުން 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކަރަންކާގެ، ފ.ނިލަންދޫ 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

 

 25  ރަޖަބު  1443
26 ފެބުރުވަރީ 2022