Election Commission of Maldives


ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން - ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

26 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (IUL)38-DA/38/2022/58

އިޢުލާން

ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަން

2022 މާރިޗު 26 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ލޯގޯ

ޅ.ކުރެންދޫ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

G3

ޢަލީ ނަސީމު، ރީޙުއްޞަބާ، ޅ.ކުރެންދޫ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ؛

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރީޙުއްސަބާ، ޅ.ކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓު  ނަންބަރު 1

،އިސްމާޢީލް މަދީހް، ނައިފަރުގެ، ޅ.ކުރެންދޫ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިބްރާހީމީ ހިޔާ، ޅ.ކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2

 

25  ރަޖަބު  1443

26 ފެބުރުވަރީ 2022