Election Commission of Maldives


ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން- ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

20 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-DA/38/2022/50 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ޅކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ފނިލަންދޫ އަދި ދމީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން 

2022 މާރިޗު 26 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނާއި ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ފެބުރުވަރީ 2022

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން - ޅ. ކުރެންދޫ، ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ