Election Commission of Maldives


2022 ފެބްރުވަރީ 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

07 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CB/38/2022/38 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

2022 ފެބްރުވަރީ 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކނަންބަރ

48.56%

1401

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 ޔުނިވާސް / ށ. ފޯކައިދޫ

 މުޙައްމަދު  ރާޝިދު

1

40.24%

1161

 ޕީ.ޕީ.އެމް

 ރަންކޮކާގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ

 މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް

2

11.20%

323

 އެމް.އެން.ޕީ

 ހީރާ / ށ. ކޮމަންޑޫ

 ޢަބްދުލްޙަންނާން  އިދުރީސް

3

 

2885

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

47

ބާތިލް ވޯޓު

 

2932

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

3309

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

2932

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

88.61%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކނަންބަރ

އެމް.ޑީ.ޕީ 

ޔުނިވާސް / ށ. ފޯކައިދޫ 

މުޙައްމަދު  ރާޝިދު 

1

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

06  ރަޖަބު  1443

07 ފެބްރުވަރީ 2022