Election Commission of Maldives


2022 ފެބްރުވަރީ 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ގއ. ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

07 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CB/38/2022/40 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

2022 ފެބްރުވަރީ 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ގއގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ

ދާއިރާގއގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކނަންބަރ

28.97%

146

 އަމިއްލަގޮތުން

 ދެކޮނުގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި

 ފާޠިމަތު  ޝިފާޒާ

1

18.25%

92

 ޕީ.ޕީ.އެމް

 ބަގީޗާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި

 އާމިނަތު  ރިޔާޒާ

2

29.96%

151

 އަމިއްލަގޮތުން

 އުދަރެސް / ގއ. ގެމަނަފުށި

 މަރްޔަމް  ޖަމްޝީދާ

3

22.82%

115

 އަމިއްލަގޮތުން

 މިސްކިތްދޮށުގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި

 މަރްޔަމް  ފަޛުނާ

4

 

504

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

33

ބާތިލް ވޯޓު

 

537

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

1271

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

537

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

42.25%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގއގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ

   ހައިސިއްޔަތު

       އެޑްރެސް

              ނަން

 ކނަންބަރ

 އަމިއްލަގޮތުން

 އުދަރެސް / ގއ. ގެމަނަފުށި

 މަރްޔަމް  ޖަމްޝީދާ

3

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

06  ރަޖަބު  1443

07 ފެބްރުވަރީ 2022