Election Commission of Maldives


2022 ފެބްރުވަރީ 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

07 ފެބުރުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-CB/38/2022/39 : ނަންބަރު

އިޢުލާން

 2022 ފެބްރުވަރީ 05 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ތވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 އިންސައްތަ

 ލިބުނު ވޯޓު

 ހައިސިއްޔަތު

 އެޑްރެސް

 ނަން

 ކނަންބަރ

48.31%

57

 އަމިއްލަގޮތުން

 ލައިޓްހައުސް / ތ. ވިލުފުށި

 ރުޤިއްޔާ ޢާލިމާ ރަޝާދު

1

51.69%

61

 އެމް.ޑީ.ޕީ

 ރަންދޯދި / ތ. ވިލުފުށި

 ފާޠިމަތު  ނީނާ

2

 

118

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

5

ބާތިލް ވޯޓު

 

123

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

1499

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

123

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

8.21%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ހައިސިއްޔަތު 

އެޑްރެސް 

ނަން 

 ކނަންބަރ 

އެމް.ޑީ.ޕީ 

ރަންދޯދި / ތ. ވިލުފުށި 

ފާޠިމަތު  ނީނާ 

2

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

06  ރަޖަބު  1443

07 ފެބްރުވަރީ 2022