Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންސްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓް

02 ފެބުރުއަރީ 2022, 16:50 އިއުލާން