Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންއާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން - ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

02 ފެބުރުއަރީ 2022, 16:22 އިއުލާން

(IUL)38-DB/38/2022/36ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންއާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން  

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

2022 ފެބްރުއަރީ 05 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންއާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު 3004498 މެދުވެރިކޮށް، ޝަކުވާ/މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

02 ފެބުރުވަރީ 2022