Election Commission of Maldives

ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

08 ޖެނުއަރީ 2022, 12:00 އިއުލާން
ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 ނަންބަރު: IUL)38-AA/38/2022/8)

އިޢުލާން

ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

2022 ފެބުރުވަރީ 05 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ބައި-އިލެކްޝަންގައި ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ހައިސިއްޔަތު

ގއ.ގެމަނަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

P8

އަމިއްލަގޮތުން

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ، ދެކޮނުގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދެކޮނުގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޕީޕީއެމް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރިޔާޒާ، ބަގީޗާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ހުރަފަ، ކ.މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަމިއްލަގޮތުން

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ޖަމްޝީދާ، އުދަރެސް، ގއ.ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އުދަރެސް، ގއ.ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ފަޛުނާ، މިސްކިތްދޮށުގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މިސްކިތްދޮށުގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

                             05 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443

                             08  ޖަނަވަރީ   2022