Election Commission of Maldives

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

30 ޑިސެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2021/785: ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2022 ފެބުރުވަރީ 05 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2019/R-3 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ލޯގޯ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

C03

 

މުޙައްމަދު ރާޝިދު، ޔުނިވާސް، ށ.ފޯކައިދޫ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ؛

 ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް: މުޙައްމަދު ޞާދިޤް، މާފާ، ށ.ކޮމަންޑޫ 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޔުނިވާސް، ށ.ފޯކައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1

 

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް، ރަންކޮކާގެ، ށކޮމަންޑޫ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް؛

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ކްލިފް، ށ.ކޮމަންޑޫ   

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ނިޔަދުރުމާގެ 3 ވަނަ ފްލޯރ، އަލިމަސްމަގު، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2

 

ޢަބްދުލްޙަންނާން އިދުރީސް، ހީރާ، ށ.ކޮމަންޑޫ މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް؛

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް: ރާބިޙް މުޙައްމަދު، އަނބުގަސްދޮށުގެ، ތ.ވިލުފުށި  

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގް، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3

26 ޖުމާދަލްއޫލާ 1443
30  ޑިސެންބަރު 2021