Election Commission of Maldives

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

28 ޑިސެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން

 

 

 (IUL)38-CA/38/2021/780 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2022 ފެބުރުވަރީ 5 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

#

ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ފޯކައިދޫ - 1

C7.1

 59

1

ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ފޯކައިދޫ - 1

C7.2

60

2

ށ. މަރޮށީ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. މަރޮށި - 1

C9.1

62

3

ށ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ކޮމަންޑޫ - 1

C11.1

64

4

ކޮމަންޑޫ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ކޮމަންޑޫ - 2

C11.2

65

5

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ

(ށ،ކޮމަންޑޫ، ށ.ފޯކައިދޫ، ށ.މަރޮށި) ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

  6

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ޑިސެންބަރު 2021