Election Commission of Maldives

ހއ. ތަކަންދޫ އާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

28 ޑިސެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން

 (IUL)38-CA/38/2021/784:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ހއ. ތަކަންދޫ އާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

       2022 ފެބުރުވަރީ 5 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ. ތަކަންދޫ އާއި ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

 #

މަދަރުސަތުލް ޝަހީދު ޢަލިތަކުރުފާނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހއ.ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫ-1

A11.1

19

 1

ވިލުފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތ.ވިލުފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-1

N2.1

288

2

ވިލުފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތ.ވިލުފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-2

N2.2

289

3

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގއ.ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ގެމަނަފުށި-1

P8.1

332

4

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގއ.ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. ގެމަނަފުށި-2

P8.2

333

5

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ.ތަކަންދޫ، ތ.ވިލުފުށި އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން،

އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

  6

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ޑިސެންބަރު 2021