Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

25 ޑިސެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AA/38/2021/778: ނަންބަރު

އިޢުލާން

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

މި ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި، އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން) ގައި ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ޖަނަވަރީ 03 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 13:00 އިން 14:00 އަށް، އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ(ބައު ޖަމާލުއްދީން) ހޯލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

އަދި، މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އެއްކަރުދާސް ކުރީމެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3004444 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23  ޑިސެމްބަރު  2021
19 ޖުމާދަލްޢޫލާ   1443
 
ނީލަންކިޔާތަކެތީގެ ލިސްޓް 2021