Election Commission of Maldives

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

08 ނޮވެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން
IUL)38-AD/38/2021/752)

 (IUL)38-AD/38/2021/752:ނަންބަރު

އިޢުލާނު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރއާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިސްވެދެންނެވުނު ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10  ވަނަ ބާބު ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އާއި 2 އާއި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ޢާންމު ކުރަމެވެ.

29 ރަބީއުލްއައްވަލް 1443
04   ނޮވެންބަރު  2021
 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހޯދިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު