Election Commission of Maldives

2021 އޮކްޓޫބަރު 30 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބައި-އިލެކްޝަންގެ، ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

01 ނޮވެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން
IUL)38-CA/38/2021/750)

(IUL)38-CA/38/2021/750ނަންބަރު:

އިޢުލާން

2021 އޮކްޓޫބަރު 30ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބައި-އިލެކްޝަންގެ،ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ

ދާއިރާ:ގއވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

54.57%

400  ޕީ.ޕީ.އެމް ވަސްމީރުމާއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި  ޝަހުމާ މުޙުސިން 2
45.43% 333  އަމިއްލަގޮތުން ކިބިމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި  މަރްޔަމް ރަޝީދާ 1

 

733

 ޞައްޙަ ވޯޓު

 

16

 ބާތިލް ވޯޓު

  749  ޖުމްލަ ވޯޓު
  2640  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

749

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

28.37%

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ

 ދާއިރާގއވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

ީ.ޕީ.އެމް

ވަސްމީރުމާއާގެ / ގއވިލިނގިލި ޝަހުމާ  މުޙުސިން

2

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.