Election Commission of Maldives

2021 އޮކްޓޫބަރު 30 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޅ.ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބައި-އިލެކްޝަންގެ، ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

01 ނޮވެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން
IUL)38-CA/38/2021/749)

ނަންބަރު:IUL)38-CA/38/2021/749)

އިޢުލާން

2021 އޮކްޓޫބަރު 30ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޅ.ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބައި-އިލެކްޝަންގެ، ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ:ޅކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

64.08%

437 އެމް.ޑީ.ޕީ މަންޒިލް ޅކުރެންދޫ  އާމިނަތު ނިޡާމާ  2
35.92% 245 ޕީ.ޕީ.އެމް ސީސަންގެ ޅކުރެންދޫ  ޢަޒީޒާ ޢަބްދު 1

 

682

 ޞައްޙަ ވޯޓު

 

10

 ބާތިލް ވޯޓު

  692   ޖުމްލަ ވޯޓު
  1533   ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

692

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

%-45.14

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، ޅ.ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ:ޅކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

އެމް.ޑީ.ޕީ

މަންޒިލް ޅކުރެންދޫ

 އާމިނަތު ނިޡާމާ 

2

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.