Election Commission of Maldives

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުން​ - 16 އޮކްޓޫބަރު 2021

12th އޮކްޓޯބަރ 2021, 12:00 އިއުލާން
38-CA/38/2021/731​

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/731   

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުން

       2021 އޮކްޓޫބަރު 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް /ތަން

                                 ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  ކޯޑު

#

ކެނދިކުޅުދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި 

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދޫ އަވަށު ގޭގޭގެ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1

D2.1

72

1

ކެނދިކުޅުދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި 

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެނދިކޮޅު އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2

D2.2

73

2

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443
12 އޮކްޓޫބަރު    2021