Election Commission of Maldives

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަރުތީބުކުރުން - ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު -​ 30 އޮކްޓޫބަރު 2021 ނަންބަރު

03 އޮކްޓޯބަރ 2021, 12:00 އިއުލާން
IUL)38-CA/38/2021/720)

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2021/720)

 

އިޢުލާން

ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

             2021 އޮކްޓޫބަރު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ލޯގޯ

ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

G3      

ޢަޒީޒާ ޢަބްދުﷲ، ސީސަންގެ، ޅ. ކުރެންދޫ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް؛

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސީސަންގެ، ޅ. ކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

އާމިނަތު ނިޡާމާ، މަންޒިލް، ޅ. ކުރެންދޫ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް؛

 ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މަންޒިލް، ޅ. ކުރެންދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

 

                 24 ޞަފަރު    1443

                02 އޮކްޓޫބަރު   2021