Election Commission of Maldives

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަރުތީބުކުރުން - ގއ. ވިލިނގިލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު -​ 30 އޮކްޓޫބަރު 2021 ނަންބަރު

03 އޮކްޓޯބަރ 2021, 12:00 އިއުލާން
IUL)38-CA/38/2021/719)

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2021/719)

 

އިޢުލާން

ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

           2021 އޮކްޓޫބަރު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ލޯގޯ

ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

P2      

 

މަރްޔަމް ރަޝީދާ، ކިބިމާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި، އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް؛  

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކިބިމާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޝަހުމާ މުޙުސިން، ވަސްމީރުމާއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް؛

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޝަހުމާ މުޙުސިން، ވަސްމީރުމާއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

 

               24 ޞަފަރު    1443

              02 އޮކްޓޫބަރު   2021