Election Commission of Maldives

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވު​މަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަންނަ ވަގުތަށް ބަދަލުގެނައުން

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން
38-CA/38/2021/715

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/715   

 

އިޢުލާން

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ އާއި، ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަންނަ ވަގުތަށް ބަދަލުގެނައުން

2021 ސެޕްޓެންބަރު 22 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)38-CA/38/2021/712 އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ހަވާލާދިފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމުގެ ގަޑި، 27 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގެ ރޭގަނޑު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ޞަފަރު    1443
27 ސެޕްޓެންބަރު 2021