Election Commission of Maldives

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

07 ސެޕްޓެމްބަރު 2021, 12:00 އިއުލާން
AD/38/2021/695

 

ނަންބަރ: (IUL)38-AD/38/2021/695

އިޢުލާނު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރއާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިސްވެދެންނެވުނު ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10  ވަނަ ބާބު ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1،2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހޯދިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ޢާންމު ކުރަމެވެ.

 

29 މުޙައްރަމް 1442

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

** އޮގަސްޓް މަހުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހޯދިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު